UBND Xã Nam Chính họp kiện toàn tổ covid-19 triển khai công tác phòng chống dịch trong tình hình mới
Ngày 18/11/2021

Media/212_NamChinh/FolderFunc/202111/Images/cv1-20211118071159-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202111/Images/cv2-20211118071214-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202111/Images/cv3-20211118071226-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202111/Images/cv4-20211118071238-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202111/Images/cv5-20211118071249-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202111/Images/cv5-20211118071249-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 25
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác